Nahoru
Škola
Školní družina
Školní jídelna
Kalendář akcí
Bakaláři Pokladničky Pro rodiče Kontakty Úřední deska Čísla účtů Výchovné a speciální programy SRPŠ Školská rada Školní časopis Deníky tříd Fotogalerie Absolventi

Školská rada

 

Kompetence

Školská rada se zřizuje na základě školského zákona jako orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

 

Školskou radu při ZŠ MŠ Klecany tvoří 9 členů, jejichž funkční období je tři roky. Jednání školské rady se řídí jejím jednacím řádem.

 

Školská rada

 a) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

 b) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

 c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

 d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

 e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

 f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

 g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

 h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

 i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 

Členové

Školská rada je aktuálně tvořena těmito členy:

 

  • Vejražková Věra, Divišová Kamila, Jeřábková Lucie - zvoleni pedagogickými pracovníky ZŠ MŠ Klecany
  • Katsichti Adriana, Žert Richard, Řimnáčová Daniela - zvoleni zákonnými zástupci žáků ZŠ MŠ Klecany
  • Knebl Ondřej (předseda), Fikrle Marek, Lenka Beranová - jmenováni zřizovatelem ZŠ MŠ Klecany

 

 

Zápisy z jednání ŠR

zapis-12-06-24.pdf (Velikost: 126.48 kB)
zapis-13-03-24.pdf (Velikost: 120.79 kB)
zapis-03-10-23.pdf (Velikost: 134.11 kB)
Zápis 16-04-19 (Velikost: 112.01 kB)
Zápis 11-06-19 (Velikost: 112.77 kB)
Zápis 22-11-22 (Velikost: 462.02 kB)
Zápis 21-02-23 (Velikost: 457.84 kB)
zapis-16-5-23.pdf (Velikost: 134.67 kB)
Zápis 07-03-19 (Velikost: 121.03 kB)
Zápis 17-01-19 (Velikost: 173.08 kB)
Zápis 05-12-18 (Velikost: 115.77 kB)
Zápis 11-10-18 (Velikost: 209.16 kB)
Zápis 18-09-18 (Velikost: 49.85 kB)
Zápis 12-06-18 (Velikost: 50.95 kB)
Zápis 10-04-18 (Velikost: 61.05 kB)
Zápis 13-02-18 (Velikost: 160.34 kB)
Zápis 09-10-17 (Velikost: 134.63 kB)
Zápis 12-06-17 (Velikost: 121.74 kB)
Zápis 10-04-17 (Velikost: 117.55 kB)
Zápis 08-02-17 (Velikost: 115.91 kB)
Zápis 17-11-16 (Velikost: 158.06 kB)
Zápis 17-10-16 (Velikost: 117.61 kB)
Zápis 20-06-16 (Velikost: 122.4 kB)
Zápis 16-05-16 (Velikost: 102.5 kB)
Zápis 14-03-16 (Velikost: 100.66 kB)
Zápis 11-01-16 (Velikost: 103.8 kB)
Zápis 25-11-15 (Velikost: 97.7 kB)
Zápis 21-10-14 (Velikost: 1.08 MB)
Zápis 01-04-14 (Velikost: 142.01 kB)
Zápis 08-10-13 (Velikost: 308.49 kB)
Zápis 20-11-12 (Velikost: 141.83 kB)
Zápis 09-10-12 (Velikost: 1.37 MB)

 

Jednací řád

Jednacířád školské rady

(úplné znění účinné od 9. 11. 2017)

Článek 1.

Úvodní ustanovení

1.2.    Školská rada je zřízená při základní škole v souladu s § 167 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, jako orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

1.3.    Jednací řád školské rady upravuje přípravu, svolání, program a průběh zasedání, způsob usnášení, hlasování a rozhodování školské rady.

1.4.    Všichni účastníci zasedání jsou povinni se řídit tímto jednacím řádem.

Článek 2.

Svolání zasedání školské rady a jeho účastníci

2.1.     Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady je neveřejné.

2.2.     První zasedán í školské rady, daného funkčního období, svolává ředitel školy.

2.3.     Na prvním zasedání školské rady volí členové školské rady předsedu školské rady, který bude svolávat, připravovat a řídit zasedání školské rady. Volba probíhá hlasováním, na jehož způsobu se dohodne alespoň nadpoloviční většina členů. Nedojdou-li ve způsobu hlasování ke shodě, hlasování proběhne tajně.

2.4.     Předseda školské rady svolává její zasedání písemně, nebo elektronicky a zajišťuje doručení pozvánky jednotlivým členům školské rady.

2.5.     Předseda školské rady je povinen svolat mimořádné zasedání vždy, když o to požádají nejméně 4 členové školské rady, a to do 14 pracovních dnů. V tomto případě se neuplatní ustanovení bodu 3.2.

2.6.     Kromě stálých účastníků jednání (členové školské rady) je možné na zasedání přizvat podle povahy projednávané věci další osoby, jejichž přítomnost je potřebná v rámci projednávaných záležitostí.

2.7.     Ředitel školy, nebo jeho zástupce, je povinen se zúčastnit zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy.

2.8.     Při projednávání personálních otázek a jakémkoliv hlasování se účastní zasedání školské rady pouze stálí členové.

Článek 3.

Příprava zasedání školské rady

3.1      Při přípravě zasedání spolupracuje předseda školské rady s dalšími členy školské rady a s ředitelem školy. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy (informace podléhající ochraně dle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy pouze v souladu s těmito zvláštními právními předpisy).

3.2      Předseda školské rady zahajuje přípravu zasedání v časovém předstihu tak, aby písemné materiály byly připraveny a doručeny jednotlivým členům školské rady nejpozději 4 pracovní dny před zasedáním školské rady.

Článek 4.

Program zasedání školské rady

4.1      Program zasedání na základě přípravy zasedání dle článku 3 předkládá předseda školské rady.

4.2      Člen školské rady může navrhnout zařazení dalšího bodu na pořad jednání. O zařazení tohoto bodu rozhoduje školská rada hlasováním.

4.3      Navržený program jednání schvaluje školská rada po zahájení zasedání.

4.4      Po vyčerpání programu projedná rada další připomínky a podněty členů rady v bodě různé.

4.5      Školská rada především:

a)     vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich


b)     následnému uskutečňování,

c)     schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

d)     schvaluje školní řád, navrhuje jeho změny,

e)     schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,

f)      podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

g)     projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

h)     projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

i)       podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

4.6      O schválení dokumentů uvedených v písm. b) až d) předchozího bodu rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v písm. b) až d) předchozího bodu do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel školy.

Článek 5.

Průběh zasedání školské rady

5.1      Zasedání školské rady řídí její předseda, nebo člen pověřený předsedou.

5.2      Předsedající zahajuje zasedání ve stanovenou hodinu. Nesejde-li se nadpoloviční většina členů školské rady, nebo klesne-li počet přítomných členů školské rady během zasedání pod polovinu z celkového počtu, zasedání se ukončí.

5.3      Přítomní členové školské rady se zapisují vlastní rukou do presenční listiny.

5.4      V zahajovací části zasedání předsedající:

a)        zkonstatujeusnášeníschopnost

b)        dáschválitprogramzasedání

c)        navrhnezapisovatele

5.5      Jednání otevírá a uzavírá předsedající, a to ke každému bodu zvlášť. Na návrh členů školské rady může školská rada hlasováním rozhodnout, aby byla diskuse ukončena dříve, nebo aby v ní bylo pokračováno. Přitom promluví ještě ti, kteří byli přihlášeni dříve než byl přijat návrh na ukončení diskuse.

5.6      Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání zvednutím ruky v průběhu zasedání.

5.7      Nikdo nesmí rušit předsedajícího ani jiného řečníka, kterému bylo uděleno slovo.

5.8      Nemluví-li však řečník k věci, může ho na to předsedající upozornit a po opětovném upozornění slovo odejmout.

5.9      Je-li uzavřena rozprava a než se přikročí k hlasování, má člen školské rady právo podat pozměňovací návrh, o kterém se hlasuje jako o prvním.

5.10    Pokud někdo ruší opakovaně zasedání, může být předsedajícím vykázán z místa zasedání. Pokud nedojde k obnovení pořádku, může předsedající přerušit zasedání na nezbytně dlouhou dobu.

Článek 6.

Hlasování

6.1      K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba nadpoloviční většiny všech členů školské rady.

6.2      O každém návrhu rozhoduje školská rada hlasováním.

6.3      Na návrh kteréhokoliv člena školské rady se o jednotlivých částech návrhu hlasuje odděleně.

6.4      Před vlastním hlasováním o jednotlivých návrzích usnesení jsou předsedajícím všechny návrhy usnesení k danému bodu přečteny.

6.5      Pokud byly k návrhu předloženy pozměňovací návrhy, hlasuje se nejdříve o nich, a to v opačném pořadí než v jakém byly podány. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.

6.6      Hlasování se provádí zpravidla veřejně zdvižením ruky v pořadí pro, proti, zdržel se. O jiné formě hlasování (např. tajné) rozhoduje školské rada.

6.7      Vznese-li člen školské rady pochybnost o výsledku hlasování, opakuje předsedající hlasování.

6.8      Návrh na znovu zařazení již schváleného rozhodnutí do programu jednání musí podat minimálně 3 členové školské rady. O návrhu na znovu zařazení pak hlasuje školská rada.

6.9      V případech, které nesnesou odkladu, nebo dohodne-li se tak školská rada na svém zasedání, může školská rada učinit rozhodnutí i mimo své zasedání. Rozhodnutí musí být přijato nadpoloviční většinou všech členů. Usnesení učiněné mimo zasedání musí být součástí zápisu z nejbližšího zasedání školské rady. Organizační činnost spojenou s rozhodováním školské rady mimo její zasedání zajišťuje předseda školské rady nebo jím pověřený člen.

Článek 7.

Usnesení ze zasedání školské rady

7.1      Z průběhu zasedání se pořizuje písemný záznam usnesení, obsahující:

a)     den,místoahodinuzahájenízasedání

b)     jména přítomných

c)     jméno předsedajícího

d)     jméno zapisovatele

e)     program zasedání

f)      podané návrhy na usnesení a výsledky hlasování. Na žádost člena školské rady se uvede jmenovitě, jak k danému usnesení hlasoval.

g)     další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů školské rady staly součástí záznamu usnesení,

h)     úplnou prezenční listinu k archivovanému záznamu usnesení.

7.2      Záznam usnesení podepisuje předseda.

7.3      Záznam usnesení rozešle po jeho vyhotovení zapisovatelem předseda elektronicky (emailem) všem členům školské rady k seznámení a schválení.

7.4      Záznam usnesení, proti němuž nebyly do jednoho týdne od jeho rozeslání elektronicky dle bodu 7.3 nebo při jeho nerozeslání na příštím zasedání podány některým členem školské rady námitky, se považuje za schválený. Pokud byly podány námitky, rozhoduje o nich školská rada na nejbližším zasedání školské rady. Předseda ŠR rozešle konečnou verzi a aktualizuje web.

7.5      Záznam usnesení je dále uložen u předsedy školské rady, se všemi přílohami včetně textů schválených dokumentů.

Článek 8.

Závěrečná ustanovení

8.1      Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu školské rady schvaluje školská rada.

8.2      Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení.

 

Volební řád pro volby do školské rady naleznete zde

 

Kontakt

skolskarada@zsmsklecany.cz

Kalendář akcí

Naši partneři

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.