Nahoru
Škola
Školní družina
Školní jídelna
Kalendář akcí
PŘIHLÁŠKA / SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ O SRPŠ Lidé v SRPŠ Transparentní účet Zápisy z jednání Zprávy o hospodaření Stanovy sdružení Přihláška do SRPŠ Kontakty Co se děje v SRPŠ?

Stanovy sdružení

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU

 

Čl. 1.

Název a sídlo

 

Název: Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Klecany, z.s. (zapsaný spolek)

(dále jen „spolek“)

Sídlo: 250 67 Klecany 375

 

Čl. 2

Statut spolku

 

 1. Spolek je nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.
 2. Spolek je právnickou osobou.

 

Čl. 3

Cíl činnosti spolku

 

 1. Cílem spolku je podporovat činnost ZŠ a MŠ Klecany v součinnosti s vedením školy a se zřizovatelem.
 2. Za tímto účelem spolek:
  1. usiluje o zlepšení materiálních podmínek školy a o podporu rozvoje mimoškolních aktivit.
  2. podporuje školu v působení na rodiče k správné výchově dětí v rodině
  3. seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování
  4. seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílet se na jejich vyřizování
  5. předkládá podněty a doporučení k rozvoji školy

 

Čl. 4

Členství

 

 1. Členem spolku se může stát:

a)       zákonný zástupce žáka, navštěvujícího 1. – 9. ročník ZŠ a MŠ Klecany,

b)      jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která má zájem o rozvoj a podporu ZŠ a MŠ Klecany.

 1. Členství zaniká:

a)       vystoupením člena písemným oznámením radě,

b)      ukončením docházky žáka do ZŠ a MŠ Klecany,

c)       úmrtím člena,

d)      u právnické osoby jejím zrušením,

e)      zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,

f)        zánikem spolku.

 

Čl. 5

Práva a povinnosti členů

 

 1. Člen spolku má právo:

a)       účastnit se jednání členské schůze,

b)      volit orgány spolku,

c)       být volen do orgánů spolku,

d)      obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření

 1. Člen má povinnost zejména:

a)       dodržovat stanovy spolku,

b)      aktivně se podílet na plnění cílů spolku,

c)       svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,

d)      platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,

e)      dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

 

Čl. 6

Orgány spolku

 

 1. Orgány spolku jsou:

a)       valná hromada,

b)      rada spolku,

c)       předseda,

d)      místopředseda

e)      revizní komise

 

Čl. 7

Valná hromada

 

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.
 3. Valnou hromadu svolává spolek podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů spolku.
 4. Valná hromada zejména:

a)       rozhoduje o změnách stanov spolku,

b)      schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet, výši členských příspěvků a roční závěrku hospodaření,

c)       volí členy rady a revizní komise spolku,

d)      rozhoduje o počtu členů rady a revizní komise spolku,

e)      rozhoduje o zrušení spolku,

f)        rozhoduje o zrušení spolku.

 1. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
 2. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
 3. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů spolku.

 

Čl. 8

Rada spolku

 

 1. Rada spolku je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.
 2. Členem Rady je třídní důvěrník, zvolený z řad rodičů nadpoloviční většinou rodičů dané třídy. Za každého žáka může při volbě třídního důvěrníka hlasovat jeden rodič.
 3. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně jedenkrát ročně.
 4. Rada zejména:

a)       volí ze svých členů předsedu, místopředsedu a hospodáře,

b)      realizuje úkoly uložené valnou hromadou

c)       svolává valnou hromadu,

d)      zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,

e)      rozhoduje o přijetí za člena spolku,

 1. Předseda a místopředseda rady jednají každý samostatně a zastupují spolek navenek jeho jménem.
 2. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
 3. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
 4. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 10 měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci rada.

 

 

Čl. 9

Předseda a místopředseda

 

 1. Předseda a místopředseda naplňují rozhodnutí rady a zastupují spolku navenek, jednají každý samostatně jeho jménem a rozhodují o běžných záležitostech spolku. Rozsah pravomocí předsedy a místopředsedy stanoví rada.
 2. Předsedu a místopředsedu volí rada spolku.
 3. Předseda a místopředseda jsou odpovědní za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý chod spolku.
 4. Předseda a místopředseda připravují podklady pro jednání rady spolku.

 

Čl. 10

Revizní komise

 

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem spolku, který je odpovědný valné hromadě. Členství v komisi je neslučitelné s členstvím v Radě spolku.
 2. Revizní komise:

a)       má právo se účastnit schůzí rady a vyjadřovat se k projednávaným bodům a rozhodnutím,

b)      kontroluje činnost spolku,

c)       jednou ročně vypracuje revizní zprávu,

d)      navrhuje radě opatření k nápravě případných pochybení.

 1. Členství v revizní komisi zaniká:

a)       na vlastní žádost,

b)      odvoláním valnou hromadou,

c)       úmrtím,

d)      jinými závažnými skutečnostmi, které dlouhodobě znemožňují vykonávat funkci člena revizní komise.

 

Čl. 11

Zásady hospodaření

 

 1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 2. Zdroji majetku jsou zejména:

a)       dary a příspěvky právnických a fyzických osob,

b)      výnosy majetku,

c)       členské příspěvky,

d)      dotace a granty

 1. Za hospodaření spolku odpovídá rada spolku, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
 2. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

 

 

Čl. 11

Zánik spolku

 

 1. Spolek zaniká:

a)       dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí valné hromady,

b)      rozhodnutím Městského soudu.

 1. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

 

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

 

 1. Spolek může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád spolku.
 2. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

 

 

V Klecanech dne 15.11. 2016

 

 

Kalendář akcí

Naši partneři

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.